Ochrana osobných údajov

Úvod InfoOchrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

 

VEVAH, s.r.o.

Horný rad 536/9, 906 13 Brezová pod Bradlom

IČO : 47618612, IČ DPH : SK2024004708

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 29931/R , Živnost. register č.: 320-16355 OÚ Nové Mesto nad Váhom

 

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

Viera Holičová , e-mail: vevah@centrum.sk

 

Dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk,

 

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom: 

 

 1. Spracovania ponuky, objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.b2b.papiernictvo-brezova.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu).
 2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 3. V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 4.  Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa. 

 

Zasielanie newslettera a obchodných ponúk

 

 1. Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.b2b.papiernictvo-brezova.sk v rozsahu: (e-mailová adresa).
 2. Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón).
 3. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svoje e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.b2b.papiernictvo-brezova.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
 4. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanúe-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

 

Vaše práva

 

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte  
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia)

 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy (kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ)

 

 1. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (All4Net s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a interného systému
 2. zaisťujúce marketingové služby.
 3. Presný zoznam je zahrnutý v bezpečnostnom projekte prevádzkovateľa
 4. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2022.

Copyright 2022 - 2024 © b2b.papiernictvo-brezova.sk